بسم الله مجريها و مرساها

ديدارهاي خانوادگي

چكيده ديدار خانوادگي اول

Text Box: قرائت قرآن : سوره مباركه دخان از آيه اول تا آيه ١٨ به همراه ترجمه قرائت شد.
تفسير قرآن : سوره مباركه دخان چهل و چهارمين سوره قرآن با ٥٩ آيه ،مي باشد. اين سوره با عبارت حم آغاز شده است و به علت آنكه در كل قرآن كريم تعداد سوره وجود دارد كه با اين عبارت شروع شده است، اين سوره يكي از حواميم هفتگانه مي باشد. حواميم عبارتند از: غافر،‌فصلت، شورا، زخرف،  دخان ،‌جاثيه، احقاف. اين سوره ها به ترتيب در قرآن منظور شده اند. همچنانكه مي دانيد‎،‌ترتيب قرار گرفتن آيه ها در قرآن به ترتيب نزول نمي باشد ولي مطالعه و دقت در قرآن كريم تداعي يك jigsaw puzzle را مي كند كه آيه ها بعد از نزول در جايگاه خود قرار گرفته اند. 
Text Box: منظور از كتاب مبين ، همان قرآن كريم مي باشد. مبين اسم فاعل از ريشه ب ي ن در باب افعال به معني واضح و آشكار مي باشد. ممكن است سوال شود كه اگر اين كتاب واضح و آشكار است پس ديگر چه نيازي به كسي براي ارائه توضيح براي اين كتاب است. در پاسخ بايد گفت كه در قرآن حدود ٢٢ مرتبه كلمه مبين با عبارتهاي مختلف آمده است. از جمله ضلال مبين، سلطان مبين، رسول مبين، امام مبين، عدو مبين، نظير مبين و ....بي شك ما نياز به كسي داريم كه بتواند با توجه به محتوا بتواند بگويد كه  مثلا هر مبين چه كاربردي دارد. از سوي ديگر مي توان به اين آيه اشاره كرد كه  انه لقرآن كريم في كتب مكنون لايمسه الاالمطهرون
در اين سوره راجع به شب قدر صحبت شده است. به شب قدر در دو سوره اشاره شده است. اين سوره و سوره قدر. حكيم صفت خداوند است ولي چون امر به خداوند منتسب شده است،‌ حكيم نيز به امر منتسب شده است. 
هدف از جمع آوردن ضمائر در آيه پنجم به خاطر اشاره به احترام و عظمت و بزرگي خداوند است. در آيه ششم هو ضمير است و مرجع آن خداوند است. يعني بدرستيكه خداوند مي شنود. 
منظور از آيه هفتم اين است كه لازمه اعتقاد ،‌موقن بودن است. اصولا شك منفور نيست ولي شكي كه در آن نمي خواهيم حق را بپذيريم منفور است.
صحبت هاي مختلفي در باب دخان يا دودي كه آسمان را فرا ميگيرد مطرح شد. اين اتفاق قبل از نفخه اول اتفاق مي افتد.

در حاشيه: امشب با ابتكار آقاي اردهالي‎، بچه ها مشاركت فعال در جلسه داشتند و با زبان شيرين خود مطالب مختلفي را ارائه كردند و خوب البته وقت قابل توجهي را هم به خود اختصاص دادند. بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه هم بچه ها مشاركت كنند و هم زماني كه به آنها اختصاص مي يابد،‌ اندازه داشته باشد.

برنامه سرگرمي:  امشب آقاي اكبري عكسهايي را سلولهاي مختلف نشان داده و توضيحاتي هم ارائه كردند. براي روئيت عكسها اينجا كليك كنيد.

شام: ساندويچ سالاد الويه

لطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد:

FamilyMeeting at LetsMeet dot ca

ديدار اول

جمعه ٢٣ ژانويه ٢٠٠٩

ميزبان :‌اكبري

خانواده

ساعت ورود

خادمي

٢٠:٠٠

نژادي

٢٠:٠٥

اردهالي

٢٠:٢٥

شفيعي

٢٠:٢٥

شيدايي

٢٠:٢٨

وهابيان

٢١:٠٤