بسم الله مجريها و مرساها

ديدارهاي خانوادگي

در صورتيكه براي هر يك از ديدارها برنامه خاصي را مد نظر داريد، لطفا آنرا مطرح كنيد تا نسبت به اجراي آن اقدام شود.

منتظر پيشنهادات شما هستيم

فعاليت ها

لطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد:

FamilyMeeting at LetsMeet dot ca