لطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد:

FamilyMeeting at LetsMeet dot ca

بسم الله مجريها و مرساها

ديدارهاي خانوادگي

خانواده هاي همراه

ليست خانواده هاي همراه ( به ترتيب حروف الفبا ) در ديدارهاي هفتگي:

 

رديف

نام

پست الكترونيك

تعداد

١

اردهالي

Mohammadreza.ardehali at utoronto dot ca

٢

٢

اكبري

Mohammadreza_akbari at rogers dot com

٢

٣

ترابيان

Alireaza_tor at yahoo dot com

٢

٤

حديدي

A_hadidi at espeducation dot ca

٣

٥

خادمي

Ali at Khademi dot com

٤

٦

رودي

Meysam_roodi at yahoo dot com

٢

٧

شفيعي

Mshafiee at yahoo dot com

٤

٨

شيدايي

jamal_sheidaei at yahoo dot ca

٤

٩

عظيمي

Maazimi at gmail dot com

٤

١٠

گودرزي

Goudarzi66 at yahoo dot com

٤

١١

ميرجاني

Samaneh_gh1982 at yahoo dot com

٢

١٢

وهابيان

MVTehrani at yahoo dot com

٣

 

 

جمع كل نفرات

٣٦